Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD DRUŽINY

7. 9. 2011

 

VNITŘNÍ  ŠKOLNÍ ŘÁD DRUŽINY
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Všemina, okres Zlín, příspěvková organizace
Se sídlem Všemina 80
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
 
část 12. VNITŘNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD DRUŽINY
 
Č.j.:
ŘŠ 176/2011
Vypracoval:
Mgr.Bc.Marta Korytarová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:
31.8.2011
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
1.9.2011
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1.9.2011
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 
 
 
 
 
 
 
Obecná ustanovení
 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.
 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 
Poslání školní družiny
 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.
 
1.      Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 
1.      Žáci jsou povinni
 
a)      řádně docházet do školského zařízení
b)      dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c)      plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d)     informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e)      dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
f)       oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst.2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
 
 
2.      Žák má právo
a)      na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
b)      má právo na vzdělání
c)      na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství
d)     na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
e)      být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině
3.      Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
4.      Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
5.      Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti
6.      Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
7.      Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem
8.      Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)
9.      Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů
10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost
11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
 
a)      napomenutí třídního učitele,
b)      důtku třídního učitele,
c)      důtku ředitele školy
 
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
 
 
2.      Provoz a vnitřní režim školy
 
Přihlašování a odhlašování žáků
Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
 
1.      Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností
2.      O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy
3.      Úplata je splatná předem, platí se zpravidla měsíčně. Škola přijímá platby v hotovosti. Vychovatelka vypíše dítěti příjmový doklad o platbě. Vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.
4.      Úplata může být snížena nebo prominuta
a)      dítěti, žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
b)      dítěti, žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce
Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy.
5.      Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy do 20. v měsíci. ˇ
6.      Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny
7.      Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje, provoz školní družiny je zajištěn v mateřské škole.
8.      Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
9.      V docházkovém sešitě (třídní knize..) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
10. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka
 
3.      Organizace činnosti
 
1.      Provozní doba ŠD je od 11.40 hodin do 15.30 hodin. Provozní doba ŠD v ranní době je od 6.30 hodin do 8.40 hodin zajišťována mateřskou školou a v době od 15.05 do 15.30 hodin taky mateřskou školou.
Rozvrh činnosti – aby nebyla narušována činnost jsou odchody dětí stanoveny na tyto doby: ( 14.00, 14.30 a 15.05)
2.      Ukončení provozu ŠD – provoz končí v 15.30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b)      na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
c)      požádá o pomoc Policii ČR
3.      Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech ( zejména místnost pro ranní příchody dětí a odpolední odchody): mateřská škola, školní družina, cvičebna, počítačová učebna, knihovna,školní hřiště
4.      Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků
a)      při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem….max. 30 dětí
b)      při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.
5.      Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední vyučovací hodinu.
6.      Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.
7.      Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování
-         Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
-         Rekreační činnost – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější
-         Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
-         Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech,
 
8.      Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.
9.      V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o tom, kde bude zajištěn provoz ŠD.
10. V době mimořádný prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.
11. Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují
12. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny
13. Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu.
14. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. Na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
15. Denní rozvrh ŠD
11.40. – 13.00 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13.00 – 14.30 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná, zájmová činnost
14.30 – 15.00 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)
15.00 – 15.30 zájmová činnost, postupný odchod žáků
 
 
4.      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
1.      Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
2.      Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede záznam do třídní knihy.
3.      Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
4.      Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
5.      Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
6.      Pedagogický pracovník při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
7.      Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
8.      Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.
9.      Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.
 
 
 
 
5.      Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků
 
1.      U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
2.      Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šatny, tříd
3.      Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
4.      Žáci, škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
5.      Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.
6.      Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.
 
6.      Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů
 
1.      Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
2.      Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 
7.      Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
a)      evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce)
b)      přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
c)      ŠVP pro ZV
d)     celoroční plán činností,
e)      roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
f)       vnitřní řád školní družiny, rozvrh činností,
g)      směrnice o úplatě za školní družinu
h)      kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků
 
 
8.      Závěrečná ustanovení
1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vychovatelka školní družiny.
2.      Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archívu školy se řídí Skartačním řádem školy
3.      Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním
4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2011
 
 
Ve Všemině dne 30.8.2011                              Mgr.Bc.Marta Korytarová
                                                                                  ředitelka školy